Triết lý kinh doanh

Triết lý kinh doanh của chúng tôi hướng đến xây dựng TRIFOT thành một tập đoàn nông nghiệp cung cấp những giá trị cho nền nông nghiệp Việt Nam trở nên hiện đại và bền vững góp phần đưa nền nông nghiệp Việt Nam trở thành một trong những quốc gia có nền nông nghiệp mạnh, uy tín về chất lượng.

Chúng tôi đầu tư vào những ngành kinh doanh góp phần tạo nên hệ sinh thái bền vững cho những mục tiêu mà chúng tôi hướng đến, đem lại lại ích cho cộng đồng, các cổ đông và các cán bộ công nhân viên của doanh nghiệp.

Chúng tôi hướng đến là doanh nghiệp xã hội, đem lại những giá trị cho cộng đồng cho lợi ích quốc gia và cho nội tại doanh nghiệp.